Barion Pixel

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti (dále též „Oznámení“) společnosti didactive.sk s.r.o., IČ: 50201069, sídlem Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, zapsaná v obch. registru Mestského súdu Bratislava III., oddíl Sro, vložka číslo 109585/B, kontaktní též na osobniudaje@didactive.sk (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu didactive.sk (dále též „Web“), jehož je organizace provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

  2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

  3. Organizace zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky, tedy např. předáváme Vaše údaje společnosti GEIS Parcel CZ s.r.o., aby Vám mohla objednávku doručit. Pro zajištění komunikace používáme systémy společnosti Google (e-mail, google disk) a v jejich rámci mohou být data z technických důvodů umístěna i na serverech společnosti google umístěných mimo EU. I v takovém případě ale je zajištěna ochrana dat v souladu s GDPR. Kromě tohoto případu Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.

  4. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen. Ve výjimečných případech (například u projektů, na které jsou použity dotační fondy EU) je lhůta archivace údajů prodloužena až na 20 let tak, abychom naplnili právní a smluvní podmínky v konkrétním případě.

  5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: osobniudaje@didactive.sk . Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úradu na ochranu osobních údajov www.dataprotection.gov.sk či uplatit svá práva u soudu.

  6. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.